Goddard Awarded Roy G. Post Foundation Scholarship